Algemene voorwaarden De Fietsenwacht B.V.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen,

  • De Fietsenwacht B.V.
  • KvK nummer: 63077116

en een “Wederpartij” waarop De Fietsenwacht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder Wederpartij in deze algemene voorwaarden wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon, waarmee De Fietsenwacht een overeenkomst mee heeft afgesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd/werkzaamheden worden verricht.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Op deze voorwaarden als ook elk type overeenkomst tussen de Wederpartij en De Fietsenwacht is in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.

4. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wederpartij en De Fietsenwacht waarop laatstgenoemde deze van toepassing heeft verklaard, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

5. Waar in deze algemene voorwaarden word gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder mede verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

6. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen Wederpartij en De Fietsenwacht, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.

7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Fietsenwacht.

8. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, alsmede bij griffie van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsites van De Fietsenwacht .

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur zoals vermeld bij de offerte en aanbieding. Tenzij bij de offerte en aanbieding schriftelijk anders is bepaald bedraagt de geldigheidsduur van de offerte en aanbieding twee (2) maanden.

2. De Fietsenwacht kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De opgegeven prijs is bij benadering, tenzij de Wederpartij en De Fietsenwacht een vast prijs zijn overeengekomen. Indien de kosten van de werkzaamheden en materialen de opgegeven prijs overschrijden, dient De Fietsenwacht contact op te nemen met Wederpartij teneinde de meerkosten te bespreken.

4. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is De Fietsenwacht hieraan niet gebonden. In dit geval zal een aangepaste offerte verstrekt worden, tenzij De Fietsenwacht toestemt in het aanvaardingsvoorstel van Wederpartij.

5. Genoemde prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de wettelijke BTW.

6. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht De Fietsenwacht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Door De Fietsenwacht opgestelde aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Indien De Fietsenwacht dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

2. Indien De Fietsenwacht gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan De Fietsenwacht ter beschikking heeft gesteld.

3. Wederpartij vrijwaart De Fietsenwacht van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst / meer- en minderwerk

1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door De Fietsenwacht zo spoedig mogelijk bij Wederpartij bekend worden gemaakt.

3. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan De Fietsenwacht, zullen er geen meerkosten aan Wederpartij worden berekend.

Artikel 5. Overeenkomstduur/uitvoer

1. De overeenkomst tussen De Fietsenwacht en Wederpartij wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval zal de uitvoertermijn van de overeenkomst in principe in de overeenkomst worden opgenomen, dan wel schriftelijk tussen beide partijen worden overeengekomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij, De Fietsenwacht schriftelijk in gebreke te stellen. De Fietsenwacht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien De Fietsenwacht werkzaamheden op de locatie van Wederpartij verricht of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij zorg voor de door de medewerkers van De Fietsenwacht, alsmede de door laatstgenoemde ingeschakelde derden in redelijkheid tot de gewenste faciliteiten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Opzegging / Opschorting van de overeenkomst

1. De Fietsenwacht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

* Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

* na het sluiten van de overeenkomst De Fietsenwacht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

* Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

* indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van De Fietsenwacht kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is De Fietsenwacht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

* indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Fietsenwacht kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst door één der partijen wordt opgeschort of opgezegd zal De Fietsenwacht de verrichte werkzaamheden of reeds geleverde zaken factureren conform tarieven in de overeenkomst. De Fietsenwacht zal in dit geval de vergoede (deel-)resultaten van een eventueel geleverde dienst aan Wederpartij ter beschikking te stellen.

3. Indien De Fietsenwacht op basis van artikel 6.1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

4. In geval van liquidatie, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of schuldsanering waarbij Wederpartij niet vrijelijk over haar eigen vermogen kan beschikken, staat het De Fietsenwacht vrij om de overeenkomst zonder schadeloosstelling of schadevergoeding te annuleren of op te zeggen. De vordering van De Fietsenwacht op Wederpartij zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Fietsenwacht op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien De Fietsenwacht de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 7. Betaling/prijzen

1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. De opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De opgegeven prijzen zijn exclusief voorrijkosten en/of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. De opgegeven prijzen zijn exclusief materiaalkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden ten allen tijde doorberekend.

6. Prijswijzigingen als gevolg van fabriek- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in een niet vast overeengekomen prijs worden doorberekend aan de Wederpartij.

7. Wederpartij is gehouden uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum de factuur te hebben voldaan. Betaling dient overgemaakt te worden op een door De Fietsenwacht vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Indien Wederpartij factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. De Fietsenwacht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst

Artikel 8. Incassokosten

1. Ingeval betaling door Wederpartij niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van De Fietsenwacht voor rekening van Wederpartij zijn.

2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door De Fietsenwacht ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.

3. De Fietsenwacht heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Fietsenwacht verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Garantie en onderzoek

1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen De Fietsenwacht en Wederpartij is overeengekomen, zal De Fietsenwacht bij het uitvoeren van een haar gegeven opdracht, waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een verwerkt materiaal, welke dan ook zal voor Wederpartij geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

3. De Fietsenwacht staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van materialen, dan wel nabestelde materialen qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

4. De Fietsenwacht garandeert op haar werkzaamheden een garantietermijn voor de duur van (2) maanden, tenzij bij de offerte of aanbieding schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Garantie geldt niet in geval anderen dan De Fietsenwacht wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder toestemming van De Fietsenwacht, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik.

6. Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld dan wanneer de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit -, kwantiteit en eisen van het geleverde overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen. Eventuele (zichtbare) gebreken dienen terstond na ontdekking aan De Fietsenwacht te worden gemeld. De melding dient een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het gebrek te hebben, zodat De Fietsenwacht in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient De Fietsenwacht in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Eventuele aansprakelijkheid van De Fietsenwacht zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.

2. De Fietsenwacht is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Wederpartij verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor De Fietsenwacht bekend behoorden te zijn.

3. De Fietsenwacht is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Wederpartij of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.

4. Eventuele aansprakelijkheid van De Fietsenwacht zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van De Fietsenwacht afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Als De Fietsenwacht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Fietsenwacht beperkt tot maximaal drie (3) maal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:

I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.

II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Wederpartij aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.

7. De Fietsenwacht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Fietsenwacht.

Artikel 11. Overmacht

1. De Fietsenwacht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop De Fietsenwacht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Fietsenwacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Fietsenwacht of van derden daaronder begrepen. De Fietsenwacht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Fietsenwacht zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. De Fietsenwacht kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee (2) volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

4. Voor zover De Fietsenwacht ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is De Fietsenwacht gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Wederpartij.

Artikel 12. Retentierecht

1. De Fietsenwacht kan het retentierecht uitoefenen op zaak die zij in reparatie heeft gekregen van de Wederpartij, indien en voor de duur dat de Wederpartij de kosten van de werkzaamheden/materialen niet, dan wel gedeeltelijk heeft voldaan, alsmede dat de kosten van een reparatie uit het verleden niet of niet geheel is voldaan. Voorts kan De Fietsenwacht het retentierecht uitoefenen indien Wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele verhouding niet of niet geheel nakomt.

2. De situatie dat een geschil aanhangig is gemaakt bij de rechter, laat het retentierecht dat De Fietsenwacht toekomt onverlet.

Artikel 13. Klachten

1. Indien Wederpartij tijdig zijn klacht(en) uit, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige gegeven opdrachten en bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

2. Als vaststaat dat een dienst/zaak gebrekkig is en tijdig is gemeld, dan zal De Fietsenwacht binnen redelijk termijn zorg dragen voor vervanging, herstel of een vervangende vergoeding aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan De Fietsenwacht terug te sturen en de eigendom daarover aan De Fietsenwacht te verschaffen, tenzij laatstgenoemde anders aan geeft.

3. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, en de daarbij ontstane kosten en de onderzoekskosten geheel voor rekening zijn van Wederpartij.

4. Mocht de betaling of de openstaande factuur niet binnen het gestelde betalingstermijn voldaan zijn dan is De Fietsenwacht genoodzaakt herinneringskosten gevolgd door aanmaningskosten in rekening te brengen.

Artikel 14. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Fietsenwacht en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Wederpartij De Fietsenwacht van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15. Vrijwaring

1. Wederpartij vrijwaart De Fietsenwacht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Fietsenwacht toerekenbaar is.

2. Indien De Fietsenwacht uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Fietsenwacht zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Fietsenwacht, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Fietsenwacht en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 16. Risico-overgang

1. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Wederpartij worden geleverd.

Artikel 17. Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Fietsenwacht partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Fietsenwacht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Wederpartij en De Fietsenwacht kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De Fietsenwacht B.V.

Online reparatie aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.